Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

26 marca 2023

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    


Komentarz do czytań i Ewangelii:Wielki Post
2023[Czytanie] Prorok Ezechiel mówi o wydobyciu przez Boga Izraela z jego grobu. Grób, żmierć... Ale te słowa to nie tylko historia i proroctwo tysiące lat wstecz. To słowo jest dzisiaj bardzo aktualne dla każdego z nas. Grób, śmierć. Co jest takim twoim grobem, śmiercią??? Co oddala ciebie od Boga? Tak jak Izrael porzucał wielokrotnie w swojej historii Boga i wybierał sobie bożki, tak samo wielu czyni dzisiaj. Ja, ty, każdy wybiera jakieś swojke bożki, które stawia przed Bogiem. Często zapominamy o pierwszym przykazaniu dekalogu, tak mało osób spowiada się ze złamania tego przykazania. Mówią o tym spowiednicy. Bóg chce wydobyć również ciebie, właśnie dzisiaj z twojej śmierci. Duchowej śmierci, chociaż może twoje ciało jest zdrowe. Bóg pragnie abyś ożył, wrócił do życia ducha, abyś opuścił świat grzechu i zdrady Boga. Jaki jest twój grzech? Czy widzisz go? Czy chcesz go opuścić? Może jest dobrze zamaskowany... Bóg poprowadzi cię do wyzwolenia z grzechu, do zupełnie nowego życia. Czy jednak pójdziesz za Nim? Czy dasz się poprowadzić?? [ Ewangelia ] Przyjaciel Jezusa, Łazarz, o którym pisze dzisiejsza perykopa był chory, ale Jezus udaje się do jego domu, domu gdize mieszkała Maria i Marta, siostry Łazarza, już po jego ¶mierci. Siostry Łazarza już wcza¶niej posłały do Jezusa wiadomo¶ć: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Ale Jezus dociera do tego domu wraz z uczniami już po ¶mierci Łazarza. Gdy byli już w domu Marii i Marty, "Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdyby¶ tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek by¶ prosił Boga" (J 11,21-22). Wielka wiara Marty. To wła¶nie tutaj Jezus mówi do niej: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25). Jezus daje jej jasn¶ odpowiedĽ w tej sytuacji: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tylko we mnie jest prawdziwe zmartwychwstanie i życie. "Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11,26). Marta uwierzyła, nie miała co do tego w±tpliwo¶ci. Jezus dopu¶cił celowo, aby Łazarz umarł. Nie zapobiegał tej ¶mierci, ale celowo chciał go wskrzesić. Dlatego dopu¶cił, aby on umarł, aby mogły dokonać się większe dzieła Boże. Jezus widział jak płakała Maria i Żydzi, którzy razem z ni¶ przyszli. To wła¶nie tutaj Jezus zapłakał nad ¶mierci± swego przyjaciela Łazarza. Zebrani w domu Marii i Marty chcieli, aby Łazarz nie umarł. Ale Jezus chciał go przywrócić do życia. Nie uleczyć z choroby, ale objawić chwałę Boż¶, dużo większe dzieła Boże.
Trzeba umieć wej¶ć w spektrum dokonań Jezusa przez które chce nam objawić Chwałę Ojca. Musi więc być nasza wiara, ale nie taka malutka, ale wielka, spodziewaj¶ca się wiara. Czy mam tak¶ wła¶nie wiarę? Bóg chce posługiwać się nami, aby¶my byli ¶wiadectwem wielkich dokonań Bożych. Więc chce, by¶my byli Łazarzem, bo dopiero umarły Łazarz mógł być wskrzeszony. Ale chce też, by¶my mieli wiarę jak Maria i Marta, do których Jezus mówi: "Ja jestem zmartwychwstanie i życie". W naszym życiu potrzebne s¶ cuda, aby¶my uwierzyli. Mamy być nie tylko ¶wiadkami spektakularnych uzdrowień, ale mamy stać się tymi, których Jezus uzdrawia. Być takim Łazarzem, który umarł, a którego Jezus wskrzesza. Pozwolić, aby Jezus mógł mnie wskrzesić. Ale wpierw potrzeba, abym zgodził się umrzeć. Umrzeć dla swoich planów, oczekiwań, wyobrażeń, dla mojej niewiary. Umrzeć nawet jako przyjaciel Jezusa. Czasem Jezus celowo zatrzymuje się w swojej tresie, abym miał czas umrzeć. Umrzeć w swojej chorobie. Ale poprzez ni¶ Bóg objawia swoj¶ moc, objawia swoj¶ Chwałę. Można wyj¶ć na spotkanie Jezusa i pozostać z żalem i płaczem mówi¶c jak Marta: " Panie, gdyby¶ tu był, mój brat by nie umarł" (J 11,21). Potrzeba nam patrzeć dalej, niż na ¶mierć kogo¶ ukochanego. Potrzeba nam patrzeć na dzieła, których Bóg chce dokonywać w naszym życiu. Modl¶c się "B¶dĽ wola Twoja" zgadzam się na wszystko, nawet na pozorne "spóĽnienie się Boga", który nie dotarł do chorego na czas. Ale widzimy, jak łatwo w tej Ewangelii można pozostać na pragnieniu tylko zdrowego brata? Potrzeba nam patrzeć zawsze szeroko, przekraczać nasze własne ograniczenia. Co to znaczy, że Jezus spóĽnił się do swoich przyjaciół których miłował tak bardzo, że Łazarz aż umarł. Czy to nie był nietakt wobec tej rodziny? Wła¶nie ta przypowie¶ć wskazuje nam, jak mało rozumiemy z wielkich dzieł Bożych. Dopiero totalne zawierzenie jezusowi wyzwala nas z ciasnego pragnienia tylko zdrowia dla brata, ale pozwala nam wkroczyć w przestrzeń chwały Boga. Dopiero gdy uwierzysz. Nie, gdy zostawisz tylko deklarację, czy rezerwację dla wiary. Pełna wiara, spodziewaj¶ca się wiara. Nie ta wystawiaj¶ca boga na próbę. Potrzeba nam wiary pełnej zawierzenia, jak¶ miała Maryja przy zwiastowaniu, jak¶ miała Ona w kanie galilejskiej. Większa wiara niż nasze zrozumienie. Wiara to nie rozum, ale wiara i rozum mog¶ się albo wspomagać, albo wzajemnie wykluczać. Jaki jest mój rozum i jak on współdziała z moj¶ wiar¶? Czy nie jestem tylko tym, który w swoim życiu ma żal do Jezusa, że nie zd¶żył na czas? Mam narodzić się do życia, nowego życia.Niezależnie od tego kim jestem, jakie pełnię funkcje w społeczeństwie, grupie, wspólnocie, Ko¶ciele. Dzisiejsza Ewangelia karze nam wyj¶ć poza granice doczesno¶ci, naszego planowania i wyobrażania. Wspaniałe s± te słowa, które Jezus wypowiada w dialogu z Mart±: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?(J 11,25-26). To Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Wła¶nie Marta odpowiada z tak wielk± moc± na zadane jej pytanie o wiarę: "Tak, Panie! Ja wci±ż wierzę, że¶ Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyj¶ć na ¶wiat"(J 11,27).
Czy ja żyję dla Mesjasza, czy ogłaszam Jezusa Panem mego życia?
Jacek Zamarski