Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

03 czerwca 2020

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

2 Tm 1, 1-3. 6-12

Czytanie z Drugiego Listu świętego pawła Apostoła do Tymoteusza

    Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem pewny, że mocen On jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Oto słowo Boże.

Ewangelia dnia:

Mk 12, 18-27

Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę". Jezus im rzekł: "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: "Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba"? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie".

Oto słowo Pańskie.


Komentarz do czytań i Ewangelii:[ Ewangelia ] Kolejny dzień, kiedy uczeni w Prawie, saduceusze rozmawiają z Jezusem, ale pytają Go o sprawy, w które sami nie wierzą. Pytają co będzie ze zmarłym bratem i jego żoną, którą mieli też jego bracia zgodnie z prawem lewiratu, gdy umarł, a nie zostawił potomstwa. Właściwie akademicki przykład, ale dla nich była to rozprawa oderwana od życia. Nie wierzą w zmartwychwstanie, a więc są niejako w cieniu śmierci. A Jezus wykazuje im błąd mówiąc o Bogu, że jest on "Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych". Jezus zaprasza ich aby wyszli z tej swojej krainy śmierci przez to, że uwierzą w zmartwychwstanie. Ale to nie ma być tylko rozmowa o zmartwychwstaniu, ale prawdziwe nawrócenie do nowego zycia.
Nowe życie. Każdego dnia nawrócenie, nie tylko rozprawianie i opowiadanie, ale FAKTY...
Czy dzisiaj chcesz przybliżyć się do Boga? Czy chcesz wyjść ze swojej krainy śmierci? Tej, o któej mówisz, że jej nie ma w twoim życiu... Ale Jezus zdaje się mówić ci dzisiaj tak jak saduceuszon: Mówisz co innego, a żyjesz zupełnie inaczej. Jesteś w wielkim błędzie. To teoria twoich słów, a nie praktyka nawrócenia. A tak nie dojdziesz do zbawienia... bo Bóg jest Bogiem żywych...
Czy więc dzisiaj pojdziesz za mną, aby się nawrócić do życia???

Jacek Zamarski