Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    

Wielki Post 2018 Wielki Post 2018

Czytania liturgiczne dnia

21 marca 2018

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

Dn 3, 14-20. 91-92. 95

Czytanie z Księgi proroka Daniela

    Król Nabuchodonozor powiedział: "Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?" Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: "Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś". Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: "Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?" Oni zaś odpowiedzieli królowi: "Oczywiście, królu". On zaś w odpowiedzi rzekł: "Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego". Nabuchodonozor powiedział na to: "Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim".

Oto słowo Boże.

Ewangelia dnia:

J 8, 31-42

Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: "Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Odpowiedzieli Mu: "Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?” Odpowiedział im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca". W odpowiedzi rzekli do niego: "Ojcem naszym jest Abraham". Rzekł do nich Jezus: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego". Rzekli do Niego: "My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga". Rzekł do nich Jezus: "Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał".

Oto słowo Pańskie.


Komentarz do czytań i Ewangelii:Wielki Post 2016[ Czytanie ] Szadrak, Meszak i Abed-Nego zdecydowali się nie oddawać pokłonu posągowi, który uczynił Nabuchodonozor. Byli zdecydowani sprzeciwić się każdemu bałwochwalstwu, a oddawać cześć tylko jedynemu Bogu. Doniesiono Nabuchodonozorowi, że właśnie ci trzej młodzieńcy sprzeciwili się jego królewskiemu zarządzeniu i nie oddają czci złotemu posągowi. Nabuchodonozor postawił sprawę jasno: "Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?" (Dn 3,15). To pytanie nie przestraszyło tych trzech młodzieńców i odpowiedzieli z wielkim pokojem ducha: "Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś" (Dn 3,16-18). Radykalna postawa, żadnego kompromisu, żadnych niejasnych sformułowań, takich jak dzisiejsze oferty bankowe z gwiazdkami, gdzie prawdziwa treść jest wypisana malutkimi literkami, trudnymi do odczytania. Odpowiedzieli jasno i zdecydowanie. Ta odpowiedź doprowadziła Nabuchodonozora do szału, "wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca" (Dn 3,19-20). Postawa króla też była zdecydowana. Ale właśnie dlatego, że widział całe to zdarzenie jako wydający rozkazy zdziwił się tym bardziej. Bo oto "Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu" (Dn 3,91). Sprawdził, czy nie ma jakiś przewidzeń, czy może coś mu się nie wydaje ze względu na żar pieca, do którego wrzucono trzech młodzieńców. "On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła" (Dn 3,92). Przekonał się, że to Bóg, któremu byli wierni ich ocalił. Nie posąg ze złota, który kazał odlać, ale Bóg tych trzech młodzieńców ich skutecznie ocalił. Nabuchodonozor powiedział na to: "Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim" (Dn 3,95). Czy pokładam tak wielką ufność w Bogu, któremu wierzę? Czy moje świadectwo jest tak czytelne w moim środowisku, rodzinie, miejscu pracy, miejscu życia, jak tych trzech bojących się Boga młodzieńców? Czy we współczesnym świecie nie wstydzę się tak radykalnej postawy, a idę na niejeden grzeszny kompromis? Ważne są te pytania, do których zadania ich sobie skłania nas dzisiaj prorok Daniel. To sam Bóg oczekuje od nas odpowiedzi na nie. Ale nie w naszych słowach, deklaracjach. W czynach. Konkretnych, nie na pokaz, ale po to, aby się pokazać Panu. Aby zaświadczyć o mojej wierności Bogu. Aby nie zapomnieć o tej wierności, zapisz sobie ją na biurku w pracy. Zadawaj sobie codziennie wiele razy to pytanie: czy jestem wierny jak Szadrak, Meszak i Abed-Nego? Ten piec, do którego wrzucą cię na wierność Bogu tylko cię oczyści. Pan pośle ci swego anioła, aby cię ochraniał. Ale czy ty masz zamiar być wiernym? Czy nie chcesz iść na układ i negocjujesz jak często masz się skłaniać przed tym posągiem, aby cię jednak nie wrzucili do tego pieca? Pan jest twoim sędzią. Pamiętaj o tym.
[ Ewangelia ] Jezus nie pozostawia tych, którzy Mu uwierzyli bez jasnego wskazania drogi, którą mają kroczyć. Wskazuje im drogę, na którą muszą wejść, aby stać się uczniami Jezusa: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,31-32). To poznanie Jezus jako Prawdy jest takie ważne, bo otwiera nam oczy na to jak żyjemy, gdzie podążamy. Można być bowiem fałszywym uczniem Jezusa. Bez wyzwolenia z grzechu, tylko kręcić się w okolicy Mistrza. Pozorant. Ten, który udaje, bo nie chce nawrócenia, lub nie rozumie, że te słowa są skierowane precyzyjnie i konkretnie do niego. Niektórzy Żydzi tego też nie zrozumieli i zaraz zapytali Jezusa: "Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?" (J 8,33). Postrzegali niewole tylko jako aneksję terytorium, pozbawienie wolności. A Jezus daje im wspaniałą odpowiedź, wskazuje na źródło, gdzie zaczyna się nasza niewola: "Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze" (J 8,34-35). Niewola nie jest więc stałym przebywaniem w domu Ojca. Niewolnik nie ma takich praw, jak syn. Współczesne Jezusowi społeczeństwo było oparte na niewolnictwie i każdy doskonale wiedział jakie jest prawo i zadanie niewolnika, a jakie prawa ma syn. To porównanie było wyjątkowo czytelne, bo my dzisiaj nie rozumiemy go tak klarownie, jak jasne było ono dla każdego człowieka współczesnego Jezusowi. Dlatego Jezus rozwija tą myśl i mówi: "Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca" (J 8,36-38). Prawdziwa wolność, to wyzwolenie przez Syna Bożego. Nie mogli jej dać sobie sami. Wzburzyli się na te słowa Jezusa i zaraz Mu odpowiedzieli: "Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama" (J 8,39). Nie słowa, ale czyny mówią o każdym z nas. Nie deklaracje, ale to, jakim każdy z nas jest przed Bogiem, oraz przed drugim człowiekiem. "Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego" (J 8,40-41). To były twarde słowa dla Żydów. Ale rzeczywiście chcieli się Go pozbyć. Nie byli więc na podstawie czynów i zamiarów potomstwem Abrahama, ale własnych planów, korzyści. Sprzeciwiali się Jezusowi, bo powiedział im gorzką prawdę o nich, nie ukrywał jej. Mimo to upierali się przy swoim. "Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga" (J 8,41). Ale to były słowa, które nie miały potwierdzenia w ich życiu. Ich czyny przeczyły tej prawdzie. Jezus na to właśnie zwracał im uwagę. Dlatego powiedział bardzo zdecydowanie: "Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał" (J 8,42). Byli daleko od przyjęcia tej prawdy do swego życia. Nie byli zdolni słuchać nauki Jezusa. Mówili, że Abrahama mają za ojca, że są dziećmi Boga, a Jezus kilka wersetów dalej powiedział im, że diabła mają za ojca, jego słuchają, otwierają się na jego kłamstwo, a nie na prawdę Boga (por. J 8,44). jak często my mówimy dokładnie tak samo jak ci Żydzi. Upieramy się przy swoim stanowisku, ale uciekamy od prawdy. Opieramy się na wygodnym dla nas stanowisku, a nie na prawdzie, która przecież nie raz może być bardzo bolesna dla nas. Uciekamy od prawdy o sobie. Mówimy, że w życiu zależy nam na prawdzie, ale faktycznie obawiamy się jej. Ona często nas demaskuje, ujawnia nasze zakłamanie. Do dotyczy każdego człowieka, nikt nie jest wolny od zakłamania. Ile razy udajemy przed sobą, innymi ludźmi, przed Bogiem. Kreujemy nieprawdziwy obraz samych siebie, wygodny wizerunek dla świata, społeczności w której żyjemy, nawet dla Kościoła, grupy, wspólnoty. Dlaczego? Bo mamy przekonanie, że to wszytko w porządku i mówimy dokładnie jak ci Żydzi: "Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga" (J 8,41). Boga mamy za Ojca. Oddaliśmy Mu swoje życie. Oddaliśmy, czy też pożyczyliśmy? Jakże trudno jest więc nam zgodzić się na słowa Jezusa, który tak jak Żydom mówi nam: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,31-32). Być prawdziwie uczniem Jezusa, dążyć do tego, aby poznać prawdę, również tę trudną dla mnie prawdę o mnie samym, aby móc poddać me życie wyzwoleniu przez Jezusa. Łatwo, bardzo łatwo jest modlić się o nawrócenie innych, ale proś na modlitwie, głośno wołaj, aby Bóg tobie pierwszemu otworzył oczy, zabrał serce kamienne, uwolnił się od kłamstwa i przewrotności, bo to rani Boga. Łatwo jest prosić za Amerykanów, przepraszać za grzechy ludzi w slumsach, prosić o nawrócenie swojej rodziny, ale ile razy prosisz, aby Bóg wyzwolił cię z twojego zakłamania, powierzchowności, patrzenia tylko na to, co wygodne, tuszowania i fałszowania prawdy o sobie przed najbliższymi, nawet w Kościele? Zacznij od siebie. Nie mów, że jesteś wolny, skoro siedzisz po uszy w niewoli kłamstwa, udawania, kreowania wizerunku o sobie tylko na potrzeby innych, aby właśnie takim cię widzieli. Prawda - to wyzwolenie. Ale jeśli mówisz jak Żydzi z dzisiejszej perykopy: "...nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?" (J 8,33), będziesz zawsze tym samym niewolnikiem grzechu. Nie będziesz domownikiem Boga, ale niewolnikiem, który tylko pokazuje się w domu, aby zrobić jakąś czynność,bo musi, a później jak najemnik musi opuścić dom Ojca. Można tak blisko "kręcić się" w swoim życiu Jezusa, że nie dostrzega się kłamstwa i zwodniczej niewoli grzechu, która jest we mnie, bo przecież jestem blisko Jezusa. Wiele tłumów szło za Jezusem, ale wielu tych, którzy byli początkowo w euforii, później krzyczeli na krzyż z Nim. Wiele, wiele mam w sobie niewoli, którą tylko Jezus może zabrać z mego życia, tylko On może mnie z niej wyzwolić. Czy prosiłem go już dzisiaj o to, by mnie wyzwolił z mojego grzechu: pychy, kłamstwa, etc., etc., etc.,
Jacek Zamarski